Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 28/3/2021

Đề tài: THỜ PHƯỢNG VÀ HẦU VIỆC CHÚA

Kinh Thánh: Ma- thi-ơ 4:8-10

Câu gốc: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu
việc một mình Ngài mà thôi.”
(Ma- thi-ơ 4:10b)
Thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời là điều quan trọng trong đời
sống của cơ đốc nhân. Chúa đã ban ân điển cho chúng ta quá lớn lao, vì tình
yêu thương của Đấng Christ đã dành cho chúng ta. Mục đích Ngài đến thế
gian để cứu chuộc tội lỗi của mỗi chúng ta, để chúng ta được làm con của

Ngài. Đó là lí do mà chúng ta thờ phượng và hầu việc Ngài.
Khi chúng ta thờ phượng Chúa là bày tỏ lòng tôn kính, bằng tâm thần và lẽ
thật mà thờ lạy Ngài. Hầu việc Chúa để Chúa sử dụng thân thể, đời sống làm
vinh hiển danh của Ngài. Chúng ta hãy dâng mình cho Chúa làm công việc
nhà Ngài bằng việc giàng Tin lành,..gây dựng và phát triển Hội Thánh trên
đất này. Ðức Chúa Trời đang tìm kiếm những người thờ phượng và hầu việc
Ngài. Ngài hứa ban phước và phần thưởng lớn cho những ai thờ phượng và
hầu việc Ngài.
Cảm tạ ơn Chúa! Vì Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng con và chúng
con được làm con cái của Ngài. Chúa đã ban cho chúng con những điều tốt
nhất. Tình yêu và ơn của Chúa luôn tiềm tàng trong mỗi chúng con. Cho
chúng con biết dâng thân thể của mình làm của lễ sống và Thánh đẹp lòng
Ngài. Xin Chúa Thánh Linh cảm thúc, cho chúng con luôn sống bày tỏ lòng
biết ơn Chúa bằng cách tận hiến thì giờ, khả năng,… để thờ phượng và phục
vụ Chúa một cách hết lòng. A men

HDCT: CS Cao Văn Hưng

Cầu nguyện khai lễ: MSTS Đặng Linh Khoa

Ban hát thờ phượng

Chi phái 2 tôn vinh Chúa

Ban Tráng niên tôn vinh chúa

Giảng luận: MSTS Đặng Linh Khoa

Cầu nguyện đáp ứng: Anh Thiều Văn Hiền

Chúc phước: MSTS Đặng Linh Khoa

https://www.youtube.com/watch?v=rLqKUNQfPVQ

Gửi phản hồi