Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 03/01/2021

TỔNG KẾT CƠ ĐỐC GIÁO DỤC – 2020

Chủ đề: CHIẾU SÁNG ĐẠO SỰ SỐNG

Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-18

Câu gốc: “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” (Phi-líp 2:15)

Năm củ qua đi, năm mới lại đến, thời gian cứ trôi đi dầu con người luôn muốn niếu kéo nó lại, bởi vì thời gian là thứ mà con người không thể nấm giữ. Nhưng có một Đấng đang làm chủ và nắm giữ nó đó là Đức Chúa Trời chí thánh, Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật Ngài là sự sáng cho thế gian.

Cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển dư dật của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta được phước hạnh làm con của Ngài, nghĩa là chúng ta là con của sự sáng. Vì vậy Chúa muốn mỗi chúng ta phải luôn bước đi trong sự sáng và phản chiếu ánh sáng của Chúa cho mọi người chung quanh “Chiếu sáng như đuốc trong thế gian“. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta tháy được địa vị cao trọng mà Chúa ban cho để sông đẹp lòng Chúa, làm vinh hiễn danh Ngài. A-men (Hiếu hiền)

Hinh ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Đặng Ngọc Thanh – TKHT

Cầu nguyện khai lễ: MS Võ Thành Phê -QNHT

Ban hát thờ phượng

TC.890 “XUÂN VINH QUANG” – Chi phái 1

TC.870 “HỨA NGUYỆN” – Ban Thiếu nhi

TC.151 “LỜI CHÚA VỮNG LẬP” – Nhân sự ban Cơ Đốc Giáo Dục

Lễ Dâng con trẻ

Tổng kết phát thưởng Trường Chúa Nhật (Khối người lớn)

Tổng kết phát thưởng Trường Chúa Nhật (Khối người lớn)

Giảng luận: MS Võ Thành Phê – QNHT

Cầu nguyện đáp ứng: Ông Dương Thanh Hà

THÁNH LỄ TIỆC THÁNH

https://www.youtube.com/watch?v=at3qb64Jxvc

Truyền thông Phúc Âm

Gửi phản hồi