Chương trình thờ phượng Chúa – Chúa nhật 13/01/2019

HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN GIỮA NHIỆM KỲ

—————–***—————–

TRANG BỊ CHO NHIỆM VỤ MỚI

Kinh Thánh: Giô-suê 1:1-9

Cầu gốc: “Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà Ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó” (Giô-suê 1:6)

Giảng luận: MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ – TLH

Chủ lễ: MS Võ Thành Phê – UV.TLH-QNHT

HDCT: CS Trần Minh – Tư hóa HT

Cảm tạ ơn Chúa. Năm 2018 trôi qua trong sự phước hạnh tràn đầy Chúa ban, bước vào năm mới với những kỳ vọng mới cho công việc nhà Chúa cùng với những thách thức mới. Lời Chúa sáng hôm nay khích lệ Hội Thánh trang bị đầy đủ cho nhiệm vụ mới như dân sự của Chúa trước khi vào đất hứa.

-Trang bị con người: Môi-se vị lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên qua đời, và Chúa đã chọn Giô-suê để tiếp tục kế thừa chức vụ lãnh đạo dẫn dân sự của Chúa vào đất hứa. Ngày hôm nay, Chúa cũng từng hồi từng lúc chọn những người được ơn để lãnh đạo Hội Thánh của Chúa tiến vào miền đất hứa Thuộc linh, chúng ta phải ý thức được chức vụ Chúa chọn để cậy ơn Chúa phục sự Ngài, vì Chúa không chọn bởi sự trổi hơn của đời nầy, nhưng chọn bởi ơn thương xót của Chúa.

-Khi Chúa chọn chúng ta vào chức vụ hầu việc Chúa thì Ngài cũng ban cho chúng ta địa bàn (Đất) để phục vụ .”Phàm nơi nào bàn chân ngươi đạp đến, thì Ta ban cho các ngươi, y như Ta đã phán cùng Môi-se.” (c.3) Chúa Jêsus trước khi về trời Ngài cũng ban cho Môn đồ Ngài và chúng ta ngày hôm nay,”Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”  (Công Vụ 1:8).

   –Bên cạnh đó Chúa cũng ban cho người hầu việc Chúa khí giới là Lời Chúa: Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước” (c.8), Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.” (Ê-phê-sô 6:11).

-Ngài trang bị lời hứa đễ chúng ta có lòng trông cậy (c.5,6) và Ngài cũng trang bị tinh thần để vững lòng hầu việc Chúa “…hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (c.9).

Xin Chúa giúp đỡ để mỗi người trong Hội Thánh Chúa, cậy ơn Chúa, bước đi trong đức tin để hầu việc Chúa trong năm mới 2019.

Những hình ảnh ghi nhận:

HDCT: CS Trần Minh – Tư hóa HT

        Hội Thánh thờ phượng Chúa

 

Chi phái 6 tôn vinh Chúa

      CS Cao Văn Hưng làm chứng ơn Chúa chữa lành sau tai nạn

          

Giảng luận: MS Nguyễn Văn Ngọc – PTTQ.TLH

        Cầu nguyện đáp ứng – Cựu CS Phạm Cơ

      

Cầu nguyện cho 1 thân hữu tiếp nhận Chúa

         

          MS Võ Thành Phê – Chủ tọa Hội đồng

 

      Thư ký Hội đồng: Cô Nguyễn Thị Lệ Quyên

                           

  Báo cáo tổng kết; CS Đặng Ngọc Thanh -TKHT

 

    Báo cáo soát sổ: Cô Phan Thị Niệm và cô Trần Thị Thanh Thúy

                            

Phần thảo luận

   

                                                         Chúc phước: MS Võ Thành Phê – QNHT

BAN TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi